Bezplatná linka: 800 444 488 |  Recepce: 476 453 225 |  Dispečink: 476 453 240 

Technické služby města Mostu a.s.

TS (Velebudice): -1.7 °C | Aquadrom (Topolová): -1.8 °C | Hřbitov: -1.6 °C

Integrovaný systém řízení

Společnost » ISŘ

Politika jakosti, EMS a BOZP a PO

Záměrem společnosti TSmM a.s. je poskytovat služby takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky stávajících i budoucích zákazníků na shodu, spolehlivost, bezpečnost, dále na jakost, ceny, termíny dodání, na rozsah služeb, záručního a pozáručního servisu a v neposlední řadě na minimalizaci dopadů činnosti společnosti na životní prostředí a ochranu vlastních zaměstnanců, subdodavatelů i třetích stran. Tyto požadavky společnost naplňuje s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, zkušenosti zákazníků a dodavatelů, za využití nových poznatků vědy a techniky.

V souladu s tímto cílem si společnost TSmM a.s. se sídlem v Mostě stanovuje následující politiku jakosti, EMS a BOZP a PO:

 • dosahování stabilní kvality jím realizovaných činností v oblasti komunální údržby, péče o zeleň, správy účelových zařízení a rekultivací. Přijímání a vyhodnocování konkrétních cílů jakosti jednotlivých úseků společnosti pro zlepšování systému jakosti a jakosti dodávaných komodit a služeb
 • naplňování současných i budoucích požadavků, potřeb a očekávání zákazníků a zainteresovaných stran a tím přispívat k udržování okruhu stálých zákazníků a rozšiřovat počet nových
 • udržování a zlepšování efektivního a účinného systému ISŘ tak, aby plnil požadavky na něj kladené
 • zvyšování kvalifikace, odborné způsobilosti a angažovanosti zaměstnanců společnosti pro zabezpečení shody, spolehlivosti, bezpečnosti a jakosti dodávaných výrobků a služeb
 • zlepšování dodavatelsko-odběratelských vztahů a zapojení zákazníků i dodavatelů společnosti do procesu neustálého zlepšování jakosti dodávaných výrobků a služeb.
 • vybírání takových partnerů pro dodávky, kteří jsou nejenom kvalitní, dodržují smluvní termíny a zaručují vysokou kvalitu naší práce, ale zároveň jsou dostupní tak, že doprava dodávek nezatěžuje neúměrně životní prostředí a jejich činnost nemá neúměrné dopady na životní prostředí při dodržování všech pravidel v oblasti BOZP a PO.
 • neustálé zlepšování integrovaného systému řízení v naší společnosti je kategorickým požadavkem doby. Bez něho není možný další růst naší společnosti.
 • naše procesy a výstupy z nich neustále prověřujeme, monitorujeme a zlepšujeme tak, aby dopady naší činnosti na životní prostředí byly minimální možné.
 • základním klíčem k úspěchu naší společnosti je kvalifikovaný a spokojený zaměstnanec, který zná nejmodernější technologické postupy a zařízení, jak v oblasti realizace produktů, tak v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP a PO.
 • v naší práci klademe důraz na předcházení vzniku neúměrné zátěže před odstraňováním následků naší práce na ŽP.
 • zdravý zaměstnanec bez úrazu je základním záměrem všech našich činností.
 • dodržování legislativních požadavků kladených na naší činnost považujeme za základní pravidlo naší práce.
 • všemi dostupnými prostředky naplňujeme očekávání našich zákazníků a veřejnosti v oblasti dopadu naší činnosti na ŽP.
 • stanovujeme environmentální cíle a cílové hodnoty, cíle a programy BOZP a PO, které pravidelně prověřujeme.
 • naše postupy v oblasti ŽP pravidelně sdělujeme vlastním zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a veřejnosti.